Právní formy podnikání v kostce

Podniky jednotlivce

–          Živnost
o   Soustavně provozovaná činnost, kterou provádíte za účelem dosažení zisku, pod vlastním jménem na vlastní zodpovědnost
o   podmínky obecné (věk, svéprávnost, dluhy vůči státu, bezúhonnost)
o   podmínky specifické (vyučení v oboru)
o   živnosti jsou ohlašovací a koncesované
o   malé výroby
o   není stanovená výše kapitálu
o   můžete přijít o všechno, jelikož ručíte vlastním majetkem
–          Ostatní
týmová práce

Obchodní korporace (společenství více osob)

–          Družstvo
–          Obchodní společnost
o   Evropská společnost
§  Evropská obdoba akciové společnosti
o   Evropské hospodářské zájmové sdružení
§  Evropská obdoba veřejné obchodní společnosti
pracovní příchod
o   Kapitálové
§  Akciová společnost
·         Obtížně se zakládají
·         Regulují je státy
·         Je třeba určitý základní kapitál (2 mil. Kč, 80tis. EUR)
·         Vlastníci neručí osobním majetkem
·         Kapitál je rozdělen na určitý počet akcií
·         Společnost je „rozprodána“ mezi akcionáře po kouskách
·         Za závazky ručí společnost celým svým majetkem
·         Hlavní orgány jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada
§  Společnost s ručením omezeným
·         Obtížně se zakládají
·         Regulují je státy
·         Je třeba určitý základní kapitál (1 Kč)
·         Vlastníci neručí osobním majetkem
·         Ztráty a zisky se rozdělují mezi společníky na základě velikosti vkladu
·         Nejvyšší orgán je valná hromada
·         Za společnost jednají jednatelé
o   Osobní
§  Veřejná obchodní společnost
·         Alespoň 2 osoby
·         Ručí společně a nerozdílně veškerým svým majetkem i osobním
·         Mohou přijít o všechno
·         Musí být právně upraveny vztahy mezi společníky
·         Celé je to závislé na vztazích společníků
práce s dlátem
§  Komanditní společnost (smíšená s kapitálovou)
·         Smíšená obchodní společnost je kombinací osobní a kapitálové obchodní společnosti
·         Taková firma může mít dva typy společníků
o   Komplementáři – platí pro ně to, co pro v.o.s. (pracují a ručí i svým osobním majetkem)
o   Komanditisté – platí pro ně to, co pro s.r.o. (většinou dodávají kapitál)